Back

Warunki korzystania

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Sekretariat TIR EKG ONZ zwraca uwagę na fakt, że zgodnie z postanowieniami Konwencji TIR z 1975 r. Umawiające się Strony są odpowiedzialne za zbieranie i przekazywanie informacji do TIRExB i ITDB. Tak więc Sekretariat TIR EKG ONZ nie może ponosić odpowiedzialności za wszelkie braki. Sekretariat TIR EKG ONZ utrzymuje ITDB w imieniu TIRExB, zgodnie z mandatem Sekretariatu TIR EKG ONZ na mocy Konwencji i warunków odniesienia TIRExB. Umawiające się Strony, wyznaczeni funkcjonariusze celni i punkty kontaktowe sektora prywatnego są jedynymi użytkownikami informacji zawartych w ITDB. Żadna inna osoba lub podmiot nie ma żadnych praw odnoszących się do informacji zawartych w ITDB.

Zawartość informacji przekazanych przez Umawiające się Strony Sekretariatowi TIR EKG ONZ, w szczególności informacje dostarczone przez Umawiające się Strony, na mocy art. 38, jest określona przez Umawiającą się Stronę przekazującą informację, a Sekretariat TIR EKG ONZ nie uczestniczy w ustalaniu treści ani nie podejmuje żadnych prób sprawdzenia poprawności tych informacji. Jako takie informacje dostarczone w ITDB są podawane "tak jak jest", bez jakiejkolwiek gwarancji. Sekretariat TIR EKG ONZ nie zapewnia żadnych gwarancji co do dokładności lub kompletności informacji dostarczonych w ITDB. W żadnych okolicznościach Sekretariat TIR EKG ONZ nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody, zobowiązania lub poniesione koszty, spowodowane wykorzystaniem ITDB, w tym - między innymi - wszelkie błędy, braki, przerwy lub opóźnienia z nią związane. W żadnym wypadku, w tym między innymi w wyniku zaniedbania, Sekretariat TIR EKG ONZ nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wtórne, nawet jeśli Sekretariat TIR EKG ONZ został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Użytkownik ITDB przyjmuje i wyraża zgodę, że Sekretariat TIR EKG ONZ nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zachowanie każdej z Umawiających się Stron, w następstwie ujawnienia przez Sekretariat TIR EKG ONZ informacji w ITDB, w szczególności w odniesieniu do informacji na podstawie art. 38 Konwencji TIR.


Matomo

This website uses Matomo (formerly Piwik Analytics), a web analytics open-source software. Matomo uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address anonymized prior to its storage) will be stored on a United Nations Office at Geneva server. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website.