Powrót

Warunki korzystania

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Sekretariat TIR EKG ONZ zwraca uwagę na fakt, że zgodnie z postanowieniami Konwencji TIR z 1975 r. Umawiające się Strony są odpowiedzialne za zbieranie i przekazywanie informacji do TIRExB i ITDB. Tak więc Sekretariat TIR EKG ONZ nie może ponosić odpowiedzialności za wszelkie braki. Sekretariat TIR EKG ONZ utrzymuje ITDB w imieniu TIRExB, zgodnie z mandatem Sekretariatu TIR EKG ONZ na mocy Konwencji i warunków odniesienia TIRExB. Umawiające się Strony, wyznaczeni funkcjonariusze celni i punkty kontaktowe sektora prywatnego są jedynymi użytkownikami informacji zawartych w ITDB. Żadna inna osoba lub podmiot nie ma żadnych praw odnoszących się do informacji zawartych w ITDB.

Zawartość informacji przekazanych przez Umawiające się Strony Sekretariatowi TIR EKG ONZ, w szczególności informacje dostarczone przez Umawiające się Strony, na mocy art. 38, jest określona przez Umawiającą się Stronę przekazującą informację, a Sekretariat TIR EKG ONZ nie uczestniczy w ustalaniu treści ani nie podejmuje żadnych prób sprawdzenia poprawności tych informacji. Jako takie informacje dostarczone w ITDB są podawane "tak jak jest", bez jakiejkolwiek gwarancji. Sekretariat TIR EKG ONZ nie zapewnia żadnych gwarancji co do dokładności lub kompletności informacji dostarczonych w ITDB. W żadnych okolicznościach Sekretariat TIR EKG ONZ nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody, zobowiązania lub poniesione koszty, spowodowane wykorzystaniem ITDB, w tym - między innymi - wszelkie błędy, braki, przerwy lub opóźnienia z nią związane. W żadnym wypadku, w tym między innymi w wyniku zaniedbania, Sekretariat TIR EKG ONZ nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wtórne, nawet jeśli Sekretariat TIR EKG ONZ został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Użytkownik ITDB przyjmuje i wyraża zgodę, że Sekretariat TIR EKG ONZ nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zachowanie każdej z Umawiających się Stron, w następstwie ujawnienia przez Sekretariat TIR EKG ONZ informacji w ITDB, w szczególności w odniesieniu do informacji na podstawie art. 38 Konwencji TIR.